ZAPYTAJ O WYCENĘ:

Regulamin dla podmiotów gospodarczych

ART. 1 – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży. Dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia oraz wszelkie zmiany warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

ART. 2 – PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedaż jest realizowana przez Sprzedającego – firmę GEMMA na podstawie zamówienia złożonego wyłącznie w formie pisemnej (e-mail, list, faks). Zamówienia pisemne są wiążące.
 2. Zrzeczenie się złożonego zamówienia na rzecz innej osoby / podmiotu jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego.
 3. Kupujący ma prawo zmienić zamówienie jedynie przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona w formie pisemnej i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedawca ma prawo zwiększyć należność oraz wyznaczy nowy termin wysyłki i odbioru towaru.
 4. Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.

ART. 3 – TRANSPORT I ODBIÓR TOWARU

 1. Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko Kupującego. Firma GEMMA pokrywa koszty transportu na warunkach określonych w obowiązującym cenniku (patrz Dostawa do Klienta).
 2. Sprzedający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy lub częściowej dostawy towaru, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez przewoźnika oraz za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia.
 3. Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków odbiorcy towaru.
 4. Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia innych śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy, konieczne jest wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku uszkodzenia opakowania lub innych widocznych uszkodzeń tylko sporządzając protokół szkody, firma GEMMA będzie mogła przyjąć reklamację od odbiorcy oraz złożyć reklamację w firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek umożliwić odbiorcy opisanie widocznych szkód i podpisać się na protokole.
 5. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy, tzn. dających się stwierdzić jedynie po rozpakowaniu towaru, należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.

ART. 4 – CENY I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu zamówienia Kupujący nie będący stałym klientem otrzymuje fakturę proforma. Po jej opłaceniu zamówienie jest realizowane. Kupujący będący stałym klientem po złożeniu zamówienia otrzymuje informację zwrotną o przyjęciu zamówienia.
 2. Wszystkie podane na stronie ceny, są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Firma GEMMA zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki lub całości zapłaty z góry oraz skrócenia terminów płatności.
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 50 % wartości zamówienia lub całości zapłaty z góry (łącznie z podatkiem VAT).
 4. Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia będą dostarczone po uiszczeniu zaległej i bieżącej należności.
 5. Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.

ART. 5 – ZMIANY

 1. W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

ART. 6 – WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

 1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, a wszelkie ewentualne odstępstwa od tej reguły (np. wydłużenie okresu gwarancyjnego), są zaznaczone w opisie produktu.
 2. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.
 3. Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na koszt Sprzedającego w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia wydania mu towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.
 4. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupującego obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Sprzedający. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.
 5. Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą elektroniczną). Podstawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego i spedytora (przewoźnika) lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 6. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

ART. 7 – ZWROT TOWARU

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem w myśl Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zwrotu Towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty zakupu. Koszty przesyłki zwrotnej do firmy GEMMA pokrywa Kupujący. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu. Przykładowo nie jest możliwy zwrot lustra przemysłowego po zdjęciu lub uszkodzeniu folii zabezpieczającej.
 2. W przypadku zwrotu zakupionego Towaru z przyczyn leżących po stronie firmy GEMMA (pomyłka, itp.), koszty zwrotu Towaru pokrywa firma GEMMA. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, itp.), koszty zwrotu Towaru pokrywa Kupujący.
 3. Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku artykułów produkowanych na specjalne zamówienie.

ART. 8 – PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczane w kartach produktów, katalogach oraz innych dokumentach przedstawianych Kupującemu, są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione. Wtórna publikacja, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści w celach handlowych, w części lub całości jest zabronione.

ART. 9 – POZOSTAŁE WARUNKI

 1. Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla Wrocławia.