ZAPYTAJ O WYCENĘ:

Regulamin dla konsumentów

STRONY I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Firma usługowa GEMMA, działająca pod adresem www.pro-city.pl, prowadzona przez GEMMA Anna Stańczak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 58C, 53-333 Wrocław, NIP: 8992875880, REGON: 385466208 (dalej również jako „Sprzedający” lub „firma GEMMA”), prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową towarów, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym
  a) korespondencyjnie pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 58C, 53-333 Wrocław
  b) za pomocą poczty elektronicznej: biuro@pro-city.pl
  c) telefonicznie, pod numerami telefonów: 71 734-55-04, +48 531-717-818
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach firmy GEMMA towarów są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronach internetowych firmy GEMMA, jak również opisy towarów są jedynie informacją handlową, nie stanowiąc ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie w firmie GEMMA, składa ofertę kupna określonego towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie firmy GEMMA. Przedmiotowa cena i opis towaru charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym wymienionym towarze, jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach firmy GEMMA, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Działania te nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 9. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem firmy GEMMA są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

TRANSAKCJA I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamówienia w firmie GEMMA można dokonywać:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@pro-city.pl
  b) poprzez stronę internetową sklepu GEMMA: wypełniając formularz zamówienia na stronie kontaktowej
  c) telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 071 734-55-04 lub 531-717-818
  d) faksem, wysyłając faks pod numer telefonu: 071 734-55-00 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego), od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo wydłużone
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.
 3. Po otrzymaniu danych Kupującego oraz listy i opisu zamawianych towarów, Sprzedający prześle Kupującemu dane do dokonania przelewu za zamówione towary w formie faktury proforma. Z chwilą wpłynięcia kwoty z faktury proforma na konto Sprzedającego lub z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia przelewu, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które powinno zostać wysłane pocztą Dział Reklamacji GEMMA Powstańców Śląskich 58C, 53-333 Wrocław lub faksem pod numer telefonu 071 734-55-00 lub pocztą elektroniczną na adres biuro@pro-city.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Kupujący będący konsumentem, wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar, należy odesłać lub przekazać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres wskazany przez GEMMA, w informacji zwrotnej przesłanej do Sprzedającego. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów w związku z odstąpieniem od umowy.
 9. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar, musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, wraz z foliami zabezpieczającymi i oryginalnym opakowaniem). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym, firmie GEMMA przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedającego lub na odległość, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego, lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, przez co należy rozumieć wszelkiego rodzaju umowy, w których Kupujący wskazuje na kolorystykę, elementy wykończeniowe, rozmiar oraz inne cechy indywidualizujące zamówienie poczynione przez Kupującego.

PŁATNOŚĆ

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie GEMMA istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  a) przelewem na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego Firmy GEMMA prowadzony w mBanku, o numerze 70 1140 2004 0000 3002 7971 8294. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
  Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 3. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich czas dostawy wynosi zwykle 1-2 dni robocze.
 4. Koszty transportu uzależnione są od rodzaju zamówionego towaru w związku z czym koszty te pozostają do każdorazowego uzgodnienia ze Sprzedawcą. Zamówienia powyżej 5000 zł netto, Sprzedawca dostarcza bezpłatnie.
 5. Czas transportu:
  Dostawa 1-3 dni, jeżeli zamówiony towar jest dostępny w magazynie ww Wrocławiu. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny, czas dostawy wynosi 7-14 dni, w zależności od wielkości zamówienia. Do czasu transportu należy doliczyć czas produkcji towaru (przy niestandardowych zamówieniach oraz gdy towaru nie jest dostępny w magazynie producenta). Czas produkcji wynosi od 24 godzin do 4 tygodni, w zależności od wybranego wariantu towaru. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres e-mail podany w zamówieniu.
 6. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 7. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru, zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie firmy GEMMA, zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować z godnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w firmie GEMMA są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego towaru widnieje w zakładce Gwarancje na stronie firmy GEMMA.
 3. Czas na jaki została udzielona gwarancja rozpoczyna się w dniu sprzedaży towaru. Gwarancja dotyczy wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.
 4. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z sprzedawanym towarem oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), faktura Sprzedającego jest dokumentem gwarancyjnym.
 5. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
 6. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 7. W celu rozpoczęcia procedury gwarancyjnej prosimy skontaktować się z nami pod nr telefonu: 71 734-55-04 lub e-mailem na adres: biuro@pro-city.pl

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionych przez Kupującego towarów bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady towarów, zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:
  a) skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks Cywilny).
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – dokument gwarancyjny.
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego, bądź rękojmi, odbywa się na zlecenie i koszt firmy GEMMA, za pośrednictwem wybranej przez nią firmy kurierskiej.
 5. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary) można składać telefonicznie bądź drogą mailową na adres e-mail: biuro@pro-city.pl.
 6. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 7. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem, pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
 9. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu firmy GEMMA, jest Kierownik ds. Reklamacji.
 10. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zamieszczone na stronach firmy GEMMA zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).
 2. Wszystkie prezentowane na stronie firmy GEMMA towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Firma GEMMA z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 58C, 53-333 Wrocław, jest administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących w sklepie internetowym GEMMA. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących. Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez GEMMA oraz ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Do złożenia zamówienia w firmie GEMMA konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego firmy GEMMA, zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej firmy GEMMA w zakładce Warunki Sprzedaży pod adresem internetowym www.pro-city.pl.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego firmy GEMMA wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie firmy GEMMA zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w firmie GEMMA konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.